Skip links

Wet & regelgeving

Privacy Geheimhoudingsplicht Uw dossier Rechten Kwaliteit Klachtenregeling Verwijzers

Privacy en verwijzing

Er kan alleen overleg met derden plaatsvinden met uw toestemming. Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten dat u bij Haylife in behandeling gaat is gestart en hoe deze verloopt.

Download de privacy statement

Privacyverklaring

Haylife psychologie Praktijk hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. Uw dossier De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Geheimhoudingsplicht

Wij hebben als gz-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Uw dossier

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Voor meer informatie over de juridische aspecten met betrekking tot o.a. gezag en informatie verstrekking, verwijs ik u verder naar: www.kenniscentrum-kjp.nl

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met H.Akyuz, 0614977763, H.Akyuz@haylife.nl

Kwaliteit

Met ingang 2017 zijn alle GGZ  verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden volgens de wetgeving. Hier treft u informatie over hoe Praktijk Haylife Basis GGZ georganiseerd heeft

Download de kwaliteitsstatuut

Om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen wordt het effect van de behandeling in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn (Routine Outcome Measurement, ofwel ROM). Tijdens het eerste (intake)gesprek (beginmeting) en tijdens het eindevaluatiegesprek (eindmeting) beantwoordt de cliënt een korte vragenlijst. De behandelaar krijgt zo een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten en kan samen met de cliënt het effect van de behandeling bespreken.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, neemt u dan eerst contact op  mij als uw behandelaar. Ik zal mijn best doen om  samen met u tot een oplossing te komen. Als een gesprek lastig voor u is dan kunt u uiteraard dit per mail mij informeren. U krijgt uiteraard zo snel mogelijk een antwoord op uw mail. Als het bespreken van uw ongenoegen naar uw mening onvoldoende resultaat heeft, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij het NIP (beroepsvereniging Nip.nl).

U kunt hier ook de volledige beroepscode vinden. https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

College van Toezicht/NIP
Postbus 2085, 3500 GB Utrecht

Verwijzers

Huisartsen en andere verwijzers kunnen Zorgmail en Siilo communiceren. Ook kunnen cliënten middels papieren verwijzing zich aanmelden bij Haylife.

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies voor optimalisatie en statistieken.